Thathas air coimiseanan a thoirt seachad do thriùir sgrìobhaidearan tàlantach às eileanan na h-Alba sgeulachdan goirid a chruthachadh air a’ chuspair ‘Eadar Eileanan’. Bidh cothrom aig Kevin MacNèill (Na h-Eileanan Siar), Alison Miller (Arcaibh) agus aig Roseanne Watt (Sealtainn) air tasglannan agus leabharlainn nan diofar eileanan, an tasglann agus taigh-tasgaidh ùr aig Caisteal Steòrnabhaidh nam measg, far am faigh iad lorg air beartas mòr de ghoireasan. Thèid an obair a thoirt gu ceann ro dheireadh a’ Mhàirt 2016, le prògram de thachartasan air an cur air dòigh anns na h-Eileanan Siar agus a Tuath a’ comharrachadh agus a’ beachdachadh air an obair aca, le foillseachadh a’ tighinn a-mach às dèidh làimhe.