Eadar gu bheil thu airson do sgilean a leasachadh no ag iarraidh tòiseachadh air cur-seachad ùr, bidh rud a fhreagras ort sa phrògram ionnsachaidh againn. Tha clasaichean oidhche ri fhaighinn ann an iomadh diofar seòrsa ealain; a’ toirt dhut cothrom a bhith cruthachail, piseach a thoirt air do sgilean agus coinneachadh dhaoine ùra. Le clasaichean dannsa ann (cuid aca dha daoine nas sine na leth-cheud) chan fhada gum bi thu a’ cur car air an ùrlar.

Airson fiosrachadh slàn, bruth an seo