Tha sinn ag obair ann an co-bhuinn ri buidhnean eile a chum ar pròiseactan a thoirt a-mach gu daoine is buidhnean nach fhaigh chun An Lanntair. Tha An Lanntair a’ dol an sàs ann an iomairt innleachdach dha daoine a’ fulang le Dementia. Cuideachd, tha am pròiseact ‘Picking up the Pieces’ ann dha inbhich air an iomall. Ma tha thusa a’ cur feum air cuideachadh gus faighinn a-steach gu, faicinn no tuigsinn prògram An Lanntair, cuir thugainn fios. Nì sinn nas urrainn dhuinn chum do chuideachadh.

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios gu joe@lanntair.com