6 AN GIBLEAN – 11 AN CÈITEAN
SLUAGH NAN SUAILE: LAURA MAYNARD

Tha am peantair, am priontair sgrion agus an neachsurfaidh Laura Maynard ag innse sgeulachd luchdsurfaidh Leòdhais tro dhealbhan mòra agus pìosan meadhan-measgaichte. Am measg nan dealbhan dhan luchd-surfaidh tha ìomhaighean agus samhlaidhean a tha toirt beachd dhuinn air an t-slighe a ghabh iad gu bhith mar phàirt dhan choimhearsnachd bheag, làidir seo. Th a an neach-fi olm, togail-dheilbh agus surfaidh Jim Hope air fi olm goirid a chruthachadh a’ sealltainn oirthirean fi adhaich, suailichean agus uisgeachan
fuara. Th a Mark Lumsden na neach-surfaidh agus bidh e cuideachd a’ dealbhadh agus a’ togail bùirdsurfaidh na bhùth-obrach ann an Nis.