Tha coimisean air a dhol a-mach a’ tabhainn cothrom do luchd-ealain taghta a thighinn còmhla ri meantor agus le oileanach iar-cheumnach airson a dhol a dh’obair air pròiseact stèidhte air àrainneachd, cultar agus eachdraidh nan Eilean Siar; gu h-àraidh eadar Steòrnabhagh agus Ùig. Thèid an luchd/neach-ealain soirbheachail ainmeachadh sa Ghearran 2016.