Blas: Crossing the Minch

Dih 7 Sult

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Is e Calum MacCrimmon agus John Mulhearn, Am Big Music Society (BMS). Chuireadh iomairt BMS air chois ann an 2014 gus taic a thoirt do adhartachadh is stèidseadh an ceòl pìoba as sine agus as fheàrr le daoine.   Tha Crossing the Minch gu sònraichte a’ comharrachadh ceòl Màidsear na Pìoba Dòmhnall Macleòid MBE a bha mar aon de na pìobairean agus sgrìobhadair fhuinn a bu chudromaich san 20mh linn.

 

Thèid ceòl Dhòmhnaill a thaisbeanadh ann an diofar riochdan aig a’ chuirm seo le aoighean sònraichte ann mar John Wilson, James Duncan Mackenzie, Innes White agus an Glenfinnan Ceilidh Band. Bidh a’ chiad leth den fheasgar ann an riochd cuirm, le cèilidh an dèidh sin.  Thoir leat do bhrògan dannsa!