Mòrag Anna NicNèill : Seòras Ruadh agus Barabal

P4 – 7 Gaelic

Leughaidh Mòrag Anna NicNèill earrann bhon leabhar ùr aice, Seòras Ruadh agus Barabal, agus an uair sin freagraidh i ceistean bhon luchd-èisteachd. Gheibh sgoilearan cothrom beagan sgrìobhadh cruthachail a dhèanamh co-cheangailte ri caractaran inntinneach is annasach. Tha an seisean freagarrach do chloinn aig meadhan gu ceann shuas na bun-sgoile.

Morag Ann MacNeil will read an extract from her new novel, Seòras Ruadh agus Barabal, before answering questions from the audience. A creative writing activity will follow, where pupils will be encouraged to create their own characters. This session is suitable for mid- to upper-primary pupils.

School events :

Mon 5 Nov, 11am : Sgoil an Taobh Siar

Mon 5 Nov, 2pm : An Lanntair

Wed 7 Nov, 1.45pm : Tarbert Community Library

To book a Faclan Oga event for your class, contact our Education and Outreach team on 01851 708493 or email moira@lanntair.com

Supported by the Scottish Book Trust Live Literature programme.