Check this page for opportunities to work with us, volunteer with us, and submit proposals to our arts programme. 

Job Opportunities

Tiotal an dreuchd: Ceannard Margaidheachd
Fo smachd: Àrd-oifigear An Lanntair (CEO)
Uairean obrach: Trì làithean san t-seachdain (21 uair a thìde)
Tuarastal: £26,142 a-rèir trì làithean san t-seachdain
Àrainn: An Lanntair, Steòrnabhagh
Cùmhnant: Làn-ùine

Ro-ràdh

’S e cothrom air leth tha seo do neach-margaidheachd a tha cruthachail, fèin-bhrosnachail agus dìcheallach, le eòlas dearbhte ann an roinn nan ealain, a thighinn a dh’obair mar phàirt de sgioba An Lanntair nan Ceannard Margaidheachd.

Mu dheidhinn An Lanntair

’S e ionad ealain a th’ anns An Lanntair a tha a’ lìbhrigeadh ealain ann an iomadh cruth, ach aig a’ cheart àm ’s e gailearaidh airson ealain an latha an-diugh a th’ ann, taigh-deilbh, taigh-cluiche agus àrd-ùrlar dha ceòl, bàrdachd agus litreachas a th’ ann. Tha gach oisean air a chleachdadh gu h-èifeachdach gus ealain a thaisbeanadh ann an iomadh dòigh. Tha sinn gu h-àraid moiteil às an t-sàr-phrògram againn a tha inntinneach dha ar èisteachd agus a tha a’ dèanamh soilleireachadh dhuinn uile.

Tha ar obair ga dèanamh air feadh na dùthcha agus gu dearbh ann an iomadh dùthaich, ach ’s e tha sònraichte mu ar deidhinn ’s e ar oighreachd is ar dualchas, agus am prìomhachas a tha sinn a’ cur air ar àrainn is ar cultar fhèin agus le bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig ann an dòighean cruthachail. Tha talla-cluiche againn le 220 suidheachan, cuide ri gailearaidh, oifis mhòr, bùth, taigh-seinnse agus taigh-bìdh. B’ e aon de na leasachaidhean-ealain as motha a thachair air a’ Ghaidhealtachd a-riamh a bh’ ann nuair a thogadh ar ionad agus tha e cudromach aig ìre nàiseanta airson cultar is ealain nan Eilean Siar.

Airson barrachd fiosrachaidh, thèidibh gu: http://lanntair.com/

Mu dheidhinn an dreuchd

Tha an Ceannard Margaidheachd aig teis-mheadhan a h-uile rud tha sinn a’ dèanamh aig an ionad-ealain a Steòrnabhagh air Eilean Leòdhais. ’S e dreuchd gu math cudromach a th’ ann airson cùisean a chumail a’ dol gu siùbhlach san ionad, agus dreuchd a bhiodh freagarrach do neach a tha cruthachail, le eòlas dearbhte air thaobh margaidheachd, tuigse farsaing air cànan is cultar na Gàidhlig, ùidh anns na h-ealainean agus, gu sònraichte, sgilean eadar-phearsanta agus rianachail air leth.

Tha e doirbh a mhìneachadh gu h-aithghearrach cò ris a tha latha àbhaisteach coltach san dreuchd seo. Tha gach lath cho eadar-dhealaichte bho chèile. Dh’fhaodadh gum bi thu a’ stiùireadh prògram rannsachaidh cuide ri luchd-ealain agus luchd-èisteachd, a’ cruinneachadh fiorachadh gus ar èisteachd a leudachadh. An ath latha, dh’fhaodadh gum bi thu ag obair còmhla-ri deilbhichean air ar leabhran-fiosrachaidh no a’ sgrìobhadh brath-naidheachd.

Bidh thusa os cionn ar seirbhis-thiocaidean, ar làraichean-lìn agus ar meadhnan-sòisealta agus b’ fheudar dhut an cumail a’ dol gu siùbhlach agus fiosrachadh a chruinneachadh bhuapa. Bidh agad ri agallamhan a dhèanamh tric le na meadhnan Gàidhlig agus Beurla agus bidh thusa os cionn ar dàimhean ri na meadhanan cuide ri bhith ag obair còmhla-ri buidhnean dàimh-phoblach (PR) nuair a tha sin iomchaidh.

’S e an rud as cudromaiche gum bi thu ag obair air feadh sgioba An Lanntair- le buidheann na Gàidhlig, buidheann nan ealain lèirsinneach, buidhean foghlaim, buidheann an ionmhais, an taigh-deilbh, an taigh-bìdh agus am bùth. B’ fheudar dhut modal-gnothaich gach bhuidheann a thuigsinn, agus innleachdan margaidheachd a chur air bhonn a bhios a’ cuideachadh gach buidheann le leasachadh an èisteachd/margaidhean. Bidh agad ri gach bhuidheann san Lanntair a chuideachadh gus na sgilean margaidheachd aca a leasachadh. Bidh thu cuideachd ag obair mar aon de na prìomh-bhuill air sgioba-stiùiridh An Lanntair, fo smachd dhìreach Àrd-oifigear An Lanntair, agus a’ bhùird.

Bidh an dreuchd seo freagarrach do neach-margaidheachd proifeiseanta a tha deònach obair a choileanadh ro chinn-latha teann, doirbh, agus do chuideigin a tha comasach an cuid obrach a chur ann an òrdugh prìomhachais agus a tha calma nuair a tha ìmpidh orra.

Bidh an dreuchd seo a’ toirt cothrom air leth do chuideigin a tha ag iarraidh an comasan mar stiùiriche agus neach-margaidheachd proifeiseanta a leasachadh ann am buidheann ealain cruthachail. Bheir An Lanntair trèanadh is leasachadh don neach, ann an àrainneachd bhlàth, chruthachail. Bidh cothrom aig an neach a dhol an sàs le prògram ealain agus luchd-ealain, measgachadh de thachartasan agus taisbeanaidhean agus gheibh iad an cothrom modhan-obrach ùra fheuchainn is a chur air bhonn. ’S e buidheann ioma-dhòigheach a th’ ann, làn dhaoine a tha proifeiseanta, cruthachail is tha buadhan sònraichte aig gach duine sa bhuidheann. Bidh sinn a’ brosnachadh modhan-obrach ùra agus a’ cur fàilte air daoine le beachdan ùra air mar a thèid leasachadh a dhèanamh air na dòighean-obrach is na siostaman againn.

Ma tha ùidh agaibh, no ma tha ceistean sam bith agaibh, cuiribh fios gu Elly Fletcher, Àrd-oifigear An Lanntair air an àireamh gu h-ìosal.

Cur a-steach

Chì sibh an dealbh-obrach agus na buadhan pearsanta a tha sinn a’ lorg ceangailte ri seo. Bidh aig an tagraiche ri na duilleagan sin a leughadh gu faiceallach agus a sgrìobhadh thugainn a’ mìneachadh mar a bhiodh iad freagarrach a-rèir nam feumalachdan sin, agus cunntas-beatha a chur thugainn sa phost no air post-dealain.

Elly Fletcher, Àrd-oifigear
An Lanntair, Sràid Choinnich, Steòrnabhagh, HS1 2DS
elly@lanntair.com

Ma tha ceistean sam bith agaibh mus cuir sibh a-steach airson an dreuchd, cuiribh fios gu:

Elly Fletcher, Àrd-oifigear air 01851 708480 or elly@lanntair.com

Feumaidh iarrtasan a bhith againn ro/air Diluain 5mh An Dàmhair 2020 aig 9m

Ceannard Margaidheachd tuairisgeul obrach

******

Job Title: Head of Marketing
Accountable to: Chief Executive, An Lanntair
Hours of work: Three days/week (21 hours)
Rate of pay: £26,142 pro rata three days/week
Base: An Lanntair, Stornoway
Contract: Permanent

Introduction

This is a superb opportunity for a creative, motivated and hard-working marketing professional, with proven marketing and communications skills and experience, to join our dynamic arts centre team as the Head of Marketing.

About An Lanntair

An Lanntair is a multi arts venue – at one and the same time a contemporary art gallery, a theatre, a cinema, a concert hall, a platform for poetry and literature, a studio – every space is stretched to showcase the arts in multiple forms. Encompassing it all, we pride ourselves in presenting an inspirational programme of excellence that engages and illuminates its audiences.

Our work stretches across a national and indeed international platform, yet our distinctiveness lies in being ‘of the place’, rooted in who we are, and the creativity of Gaelic and the Outer Hebrides takes centre stage. Our facility includes a 220 seat auditorium, gallery space, office space, shop, bar and restaurant facilities. The building was one of the largest ever arts developments in the Highlands and Islands and is of key strategic importance nationally for the arts and culture of the Outer Hebrides.

Find out more about our work at our website here: http://lanntair.com/

About this role

An Lanntair’s Head of Marketing role sits at the very heart of what we do here at our arts centre in Stornoway on the Isle of Lewis. It is a crucial role for the successful operation of our centre, and one that would suit a creative individual with demonstrable marketing experience, a deep understanding of the Gaelic language and culture, a strong appreciation for the arts and, importantly, excellent interpersonal and administrative skills.

A day in the life of An Lanntair’s Head of Marketing is difficult to put into words. Each day is so different from the next. You might be leading a research programme with Gaelic artists and audiences to inform our audience development strategy one day, working with designers on our seasonal brochure and writing and issuing press releases the next.

You will be responsible for the successful operation and management of our ticketing services and online platforms, our website, our social media and for collating data across our work. You will give interviews to the Gaelic and English media on a regular basis and manage our relationships with the press, occasionally also working with external PR agencies where special projects require this.

Most importantly, you will work across the An Lanntair team, from our Gaelic team, to visual arts to performing arts, education to film, café bar to shop, administration to finance. You will need to understand the business model for each, and work on developing and implementing marketing and audience development strategies across the organisation. You will have an important role to play in supporting and nurturing the marketing skills development of staff across An Lanntair’s departments. You will also play a key part in the management team of the whole organisation, reporting directly to the Chief Executive and sometimes also the board.

The role would suit a marketing professional who is not fazed by working to tight, sometimes very demanding, deadlines, someone who can prioritise their workload effectively and keep a cool head under pressure.

In return, the role will offer an excellent opportunity for someone looking to grow and develop their career as a manager and marketing professional in a creative arts organisation. An Lanntair will offer training and development and a creative, supportive, friendly working environment. There will also be plenty of opportunities to get up close with the An Lanntair programme and artists, to experience new and diverse events and exhibitions, and to test and trial new ways of working. We are a diverse and interesting team of creative professionals, each bringing something new and different to the team – we celebrate and very much encourage contemporary, innovative approaches to marketing and communications, taking measured risks and being open to change and development of our systems and ways of working.

If this sounds interesting, please feel free to contact Elly Fletcher, CEO, to discuss and ask any questions that you might have on the number below.

How to apply

The job description and person specification for this role are attached at the link below.  Applicants are invited to review these carefully and submit a detailed letter of application, setting out the ways in which they meet the essential and desirable criteria in the person specification, and their Curriculum Vitae by post or email to:

Elly Fletcher, CEO
An Lanntair, Kenneth Street, Stornoway, HS1 2DS
elly@lanntair.com

Should any applicant wish to ask any questions or discuss anything prior to submitting their application, please feel free to contact Elly Fletcher, Chief Executive on 01851 708480 or elly@lanntair.com

The deadline for applications is Monday 5th October 2020 at 9am.

Head of Marketing – September 2020 – Job Description and Person Specification

Commission opportunity

An Lanntair is offering a commission for a musician to produce a soundtrack to accompany some video dance pieces produced by young people as part of an online dance project that was carried out over the Summer holidays.
Young people worked with dance instructor Kirstie Anderson to create individual dance pieces in different environments which they recorded themselves.  The final piece will include all of the dance recordings on a single screen and will be no more than 4-5 minutes long.
If you need more information or are interested in applying for the commission please send an expression of interest and a CV to Joe Mahony (joe@lanntair.com) by Friday 25th of September.
The fee for the commission will be £400

Call Out for Mentors and Mentees

An Lanntair’s Artist Support Programme is recruiting for mentors and mentees. The programme covers disciplines of design and art, including writing and performing arts. Please note that when the word ‘artist’ is used in the following information, this includes all creative disciplines.

About being a Mentee
Our Mentee programme is for people of all ages and backgrounds who are island based.

Designers and artists who want to be a Mentee must show evidence of their commitment to their art, and efforts to progress their career. To demonstrate this we ask that you produce examples of your work – this can be from the past, but it would be good to have examples that represent what you are trying to achieve now.

Clarify what you are aiming for in your work. What you want to achieve and in what timescale. For example: “I want guidance over the next 12 months to develop a series of short stories.”

Apply to be a Mentee
Please email sandra.kennedy@lanntair.com with the following information:

  • A description of your art, and the work you are doing.
  • Your experience as an artist.
  • Tell us about your work and what your goals are.
  • Tell us why you want to be a Mentee, and what you hope to gain from the experience.

Please send up to 10 examples of your work, these should be sent as links or files.

If you need any help to prepare this material, please get in touch with Sandra Kennedy, our Artist Support Coordinator who will be very happy to help.

About being a Mentor
A Mentor should hold a degree or equivalent experience and have been working in their art form for a significant number of years.

Mentors should have completed a body of work for example: A solo exhibition, a recorded album, or have directed a film. If the Mentor is a designer they should have a track record of producing work for clients.

A strong desire to assist emerging artists or designers is essential, and will give you huge satisfaction when your mentees reach their milestones.

The rate of pay will be according to the industry standard for 2019 this is £35.65 per hour.

Apply to be a Mentor
If you are an experienced practitioner in your art form and wish to apply to be a Mentor please email Sandra Kennedy with the following information:

  • A description of your art form.
  • A summary of your professional experience, and why you would be a good Mentor.
  • Description of how you have helped emerging artists in the past, or your experience of formal mentoring.
  • It would be good to know whether you want training in any aspects of mentoring.

Please tell us anything else you think is relevant.

Volunteer with us
We are always happy to hear from people interested in volunteering with us.  Please contact our Head of Education and Outreach, Joe Mahony, if you are interested in volunteering in any area of our activities.

Visual Arts

An Lanntair’s exhibitions programme is a curated programme, led by our Head of Visual Arts and Literature, Roddy Murray. This means we actively research and select the artists and exhibitions that we feel contribute to the ethos and mission statement of the organisation and our programming principles.  We aim to programme exhibitions of national or international weight and complexity in the Main Gallery, and a celebration of local and emerging artists and the work from residencies and outreach programmes in the public spaces on the Mezzanine walkway and Café Bar areas.

The exhibitions programme is established up to three years in advance. Whilst the majority of our exhibitions develop from the above mentioned curatorial process, we are however always interested in receiving expressions of interest from individuals or agencies for exhibitions with us here at An Lanntair.

If you are interested in proposing an exhibition here at An Lanntair, we ask that you contact Roddy Murray, Head of Visual Arts and Literature roddy@lanntair.com.  Roddy will then provide details on the process for submitting an expression of interest.

All proposals incoming to the visual arts team are reviewed three times a year and feedback is provided.

Performing Arts

An Lanntair’s Performing Arts Programme stretches across a diverse range of mediums and is led by our Head of Performing Arts and Cinema, Alex Macdonald.  At the heart of all our programming in the Performing Arts Programme there is a desire to present and promote Gaelic and traditional arts, whilst at the same time profiling the highest quality national and international acts for our audiences.   We programme everything from theatre, comedy, dance, music – traditional, classical, jazz and contemporary – and film in our multi-purpose auditorium here at An Lanntair.

The Performing Arts Programme is established up to two years in advance.  If you are interested in putting forward a proposal for our programme, we ask that you contact Alex Macdonald, our Head of Performing Arts and Cinema alex@lanntair.com. Alex will then provide you with details on the process for submitting a proposal.

All proposals incoming to the performing arts team are reviewed every six weeks.

Education and Outreach

An Lanntair has a diverse Education and Outreach Programme, working across the arts and with a plethora of groups; from pre-school to care homes for the elderly.  The education and outreach programme is led by our two Heads of Education and Outreach (job share), Moira Macdonald and Joe Mahony, and takes its inspiration from the visual arts, performing arts and literature programme on offer at An Lanntair.  The team develop projects and activities around the themes of the creative programme.  The team are also continuously consulting and researching audiences to support the programming process.  There are also special projects for which we have sought specific funding to develop new audiences.  For example, the most recent programme looking to build an arts-based dementia friendly community.

If you are interested in putting forward a proposal for our Education and Outreach programme or working with our team in any way, we ask that you contact Moira Macdonald, our Head of Education and Outreach moira@lanntair.com. Moira will then provide you with details on the process for doing this.