Tha An Lanntair fìor thoilichte fiosrachadh fhoillseachadh air Mìos na Gàidhlig

  • Published on: 20th January 2020
See all news

Tha An Lanntair fìor thoilichte fiosrachadh fhoillseachadh air Mìos na Gàidhlig. Is e fèis a mhaireas fad mìos a’ Mhàirt a th’ ann gus prìomhachas a thoirt dhan a’ chànan againn fhìn, leis an iarrtas a th’ ann bho luchd-turais is muinntir an eilein airson na h-obrach sònraichte a tha a’ tighinn gu bith le ath-bheothachadh na Gàidhlig an-dràst.

Bidh Mìos na Gàidhlig a’ ruith bho 11mh den Mhàirt gu 11mh den Ghiblean le cuirmean bho Mhàiri Hall le “Airs Project” agus Joseph Peach is Charlie Grey a’ taisbeanadh a’ phròiseict ùir acasan, “Air Iomall”, le ceòl beò is film gan leantainn air an turas-dànachd aca air bòrd an t-soithich-sheòlaidh Wylde Swan gu na h-àitichean as iomallaiche an Alba.
Cuideachd bidh dannsa ann le Endling/Crìocharan; Fèis Fhiolmaichean Ghoirid; agus MAIM- co-obrachadh eadar Theatre Gu Leòr agus an còmhlan WHYTE, a’ togail air òrain àlainn bhon chlàr mu dheireadh aca, Tairm, le ceòl beò, dannsa, bàrdachd agus bhideo.
Cuideachd, bidh tachartas-fhosglaidh sònraichte againn le cuirm-chiùil is stàladh-ealain Gàidhlig ri fhoillseachadh san aithghearrachd.

Thuirt Calum Friseal, Oifigear na Gàidhlig aig An Lanntair: “Is e rud sònraichte a th’ againn anns a’ Ghàidhlig is feumaidh sinn a bhith mothachail air na tàlaidhean againn, mar a tha iad an Arcaibh is Sealtainn. Tha daoine air feadh an t-saoghail airson blas fhaighinn air a’ Ghàidhlig agus tha i beò againn is tha misneachd a’ fàs fad na h-ùine. Is e cèilidhean is aoigheachd dà rud air a bheil Gàidheil glè eòlach is thig luchd-turais bho fad is farsaing airson blasad dhen a sin.
Tha sinn cuideachd airson gum fairich muinntir an eilein gur e stèidheachadh Gàidhlig a th’ anns An Lanntair- àite far an tig Gàidheil òg is sean gus a’ chànan aca a bhruidhinn, subhachas a dhèanamh air a’ chultar aca agus na tha an lùib sin a thaisbeanadh gu aoidhean.
Tha sinn an dòchas tòrr dhaoine bho gach ginealach fhaicinn aig Mìos na Gàidhlig is bidh rudeigin ann dhan a h-uile duine.”

Tha Mìos na Gàidhlig a’ neartachadh a’ phrògraim Ghàidhlig làidir aig An Lanntair, agus tha e air a lìbhrigeadh le taic-maoineachaidh bho Bòrd na Gàidhlig.

Airson a’ chlàir-ama air fad no barrachd fiosrachaidh, cumaibh sùil air meadhanan-sòisealta agus làrach-lìn An Lanntair, cuir fòn no thigibh a-steach.
Fòn: 01851 708408
Làrach-lìn: www.lanntair.com
Facebook: www.facebook.com/anlanntair
Twitter: @anlanntair
Instagram: @anlanntair

– ENDS

An Lanntair announces Mìos na Gàidhlig – a month long celebration of Gaelic art
________________________________________________________________________________

An Lanntair is delighted to announce Mìos na Gàidhlig (Gaelic Month) – a month long celebration of Gaelic art running from March 11th to April 11th. And with high demand from both visitors and locals alike, it will be programme highlighting the best of current Gaelic art.

There will be concerts from Mhàiri Hall with her ‘Airs Project’, and Joseph Peach and Charlie Grey will present their project , ‘Air Iomall’ – a film and suite of new music, inspired by a voyage aboard the tall ship Wylde Swan to some now uninhabited islands deep in the North Atlantic.

The festival will also feature dance show ‘Endling/Crìochran’; a One Minute Film Festival, and MAIM – a unique collaboration between Theatre Gu Leòr and the band WHYTE, inspired by exquisite tracks from their latest album ‘Tairm’, and features live music, dance, spoken word and video.

And further details on a special opening concert and Gaelic art installation are to be revealed in coming weeks.

Calum Friseal, Gaelic Officer at An Lanntair, said: “It is a special thing we have, Gàidhlig, and we need to be aware of, and take pride in, our unique culture, just as other island communities such as Orkney and Shetland do. People all over the world want to experience Gàidhlig and that is one of the reasons it is so valuable. It is alive in the island communities and confidence is growing all the time.

“We also want locals to feel that An Lanntair is a Gàidhlig centre – a place for Gaels young and old to come to speak their language, celebrate their culture, and share that with visitors. We hope to see people from every generation come together for Mìos na Gàidhlig.”

Mìos na Gàidhlig builds on An Lanntair’s already strong Gàidhlig programme with support from Bòrd na Gàidhlig. An Lanntair would like to thank our funders and supporters of this exciting programme: Bòrd na Gàidhlig, Creative Scotland, Outer Hebrides LEADER and Stornoway Port Authority.

For the full timetable or further information, head to An Lanntair’s website or social media pages, phone, or call in and ask at our Box Office.
Tel: 01851 708480
Website: www.lanntair.com
Facebook: www.facebook.com/anlanntair
Twitter: @anlanntair
Instagram: @anlanntair