Seiseanan Trad sa Chafaidh/Bàr

Wed 7 Aug & Wed 4 Sept

Am bi thu a’ cluich na fìdhle, na pìob, a’ bhocsa, a’ ghiotàr, a’ seinn no eile? Nach tig sibh gu na Seiseanan Traidiseanta anns a’ chafaidh/bàr? Thig ann leat fhèin, le caraidean no leis an teaghlach air fad, ach bheir leat ionnsramaid-ciùil a choireigin air an cluich thu puirt thraidiseanta còmhla-ris a’ bhuidhinn. Bidh na seiseanan neo-fhoirmeil agus cha bhi uallach air duine sam bith a chluich leotha fhèin. ’S e deagh chothrom a bhios ann airson beagan craic is airson puirt ùr ionnsachadh!

Do you play the fiddle, pipes, accordion, guitar, sing or play any other trad instrument? Come along to our new Trad Sessions in the Cafe/bar! You can come alone, with friends or with the family, just make sure you bring an instrument to play a traditional tune or two with the group. The sessions will be informal and there will be no pressure to play on your own. They’ll be a great opportunity for people to play together, have a bit of craic and learn some new tunes, whether you’re a seasoned pro or beginner.

’S i Sìne Hepburn Nic a’ Mhaoilein a bhios a’ stiùireadh nan seiseanan

Jane Hepburn MacMillan will lead the sessions