Grinneas nan Eilean 2011

3 Dec - 29 Jan 2012

Come and see the wealth of creative talent on offer in the Western Isles!

Grinneas nan Eilean is almost as old as An Lanntair itself and has been a fixture in our programme since 1987. Over the years thousands of pieces have been displayed and a multitude of artists represented.  Although Grinneas always presents a challenge (technically & time wise) it is always rewarding, revealing and representative of what is happening in the Arts in the Islands.  In lots of ways it is perhaps much more of a community installation than an exhibition.

Grinneas nan Eilean shall run at An Lanntair until January 29.

Tha Grinneas cho mhòr cho sean ris an Lanntair fhèin agus tha an taisbeanadh air a bhith na phàirt chudthromach dhen phrògram againn bho 1987. Tha na mìltean de phìosan-ealain agus an t-uabhas de luchd-ealain air a bhith rim faicinn thar nam bliadhnaichean agus ged is e taisbeanadh gu math dùbhlanach a th’ ann – gu teicniceach & a thaobh ùine – tha e daonnan tlachd-mhòr, taisbeanach agus na chomharradh air na tha tachairt sna h-Eileanan a thaobh ealain. Ann an iomadach dòigh tha e fada nas coltaiche ri “suidheachadh-ealain coimhearsnachd” na taisbeanadh àbhaisteach.