Airson fiosrachadh a bharrachd, theirig gu www.faclan.org

Tha sinn a’ cur air dòigh measgachadh de thachartasan litreachais air feadh na bliadhna eadar foillseachadh leabhraichean ùra, òraidean bho ùghdarran agus tachartasan bàrdachd. Cùm sùil a-mach ’son tachartasan aig An Lanntair tron litir-naidheachd.