Faclan Oga: Marie C Macaulay Author talks for schools

Blàr Mòr na Fighe

Author event with Marie C Macaulay

Tha am bèibidh ag innse na sgeulachad mun dithis Ghranaidh aige (Granaidh à Ìle agus Granaidh à Leòdhas) a thòisich air fighe dha mus do rugadh e.  Aodach dathte àlainn de gach seòrsa agus cruth.

Tha an dithis aca ag obrachadh mar seanailear os cionn armailt – tha cuideachadh ac’ airson tòrr aodaich fhighe.  Tha an sgeulachd coltach ris a’ bhlàr mhòr eadar na Dòmhnallaich agus na Caimbeulaich agus tha mamaidh ann an staid eagalach nuair a thig iad a chèilidh.

Tha na dealbhan àlainn, dathte, mìonaideach a rinn Robin Bans, a’ cur ris an sgeulachd agus tha mi an dòchas gun toir e gàire oirbh a leughadh.

Marie C Macaulay will speak to GM1-3 pupils about her most recent book Blàr Mòr na Fighe, which was shortlisted for the Gaelic Book’s Council Na Duaisean Litreachais this year.

Suitable for GM1 – 3

Monday 7th or Tuesday 8th November 2022

Am or pm visits available in your school

Contact moira@anlanntair.com to make a booking for your class

Supported by Scottish Book Trust’s Live Literature scheme.