YDance : Moving Forward

Dil 9 Gib - Diar 12 Gib

An Lanntair agus Talla Baile Steòrnabhaigh

Tha YDance (Scottish Youth Dance) air ais le sreath eile de bhùithtean-obrach an-asgaidh airson daoine òga le ciorram.  Ma tha thu eadar 12 agus 25 bliadhna a dh’aois agus ciorramach, thig còmhla rinn gu na seiseanan dannsa Moving Forward.  Fad 4 là, cuidichidh na seiseanan dannsa thu ann a bhith a’ dèanamh charaidean, a’ fàs cruthachail, ionnsachadh sgilean ùra agus spòrs fhaighinn!    Cha leig thu a leas eòlas sam bith a bhith agad agus tha na seiseanan an-asgaidh.   

Dance sessions will be held in Stornoway Town Hall on Monday and Tuesday, and in An Lanntair Auditorium on Wednesday and Thursday.   Lunch will be provided in An Lanntair.  Each day will end with a visual arts workshop in An Lanntair’s education room.

To book or for more information, contact Moira on 01851 708493 or moira@lanntair.com