A’ Fighe Thaibhsean: Lois Walpole

20 Faoi– 3 Màrt

Fosgladh 19 Faoi 5f

Stèidhichte air dualchas fighe bhasgaid ann an Sealtainn, is e taisbeanadh a tha seo a tha sìor atharrachadh. Tha na ‘taibhsean’ a tha seo mar thoradh air an sgudal a tha a’ tighinn bho obair an iasgaich choimeirsealta – ròpan, lìn agus plastaig’. Tha seo na dhuilgheadas air feadh an t-saoghail is na chunnart do bhàtaichean is do fhiadh-bheatha. Air a chruinneachadh aig oir na mara, chithear rudan feumail a chaidh a dhèanamh, a’ cleachdadh an stuth a chaidh a lorg gu h-ionadail, mar brògan, basgaidean-aodaich, agus – ciosan, a bhithte a’ dèanamh sna h-Eileanan an Iar – nam measg.  Tha an taisbeanadh cuideachd a’ comharrachadh nan sgilean is nam modhan a bhithte a’ cleachdadh ann an obair bhasgaid.