Tim Edey

Dihaoine 31mh Cèitean

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha Tim Edey (Ceòladair na Bliadhna 2012 BBC Radio Dhà – Duaisean Folc Radio 2) na sheinneadair agus na neach-ciùil ioma-ionnsramaid agus air a dhol air chuairt air feadh an t-saoghail agus air clàradh còmhla ri mòran dha na h-ainmean as motha ann an saoghal ceòl Ceilteach/Freumhan an Latha-an-diugh.  Tha Tim e fhèin an-diugh ainmeil air stèidse an t-saoghail agus tha e air 17 bliadhna de dh’obair chruaidh a chur a-steach agus mar sin thathar dhan bheachd gu bheil e am measg feadhainn dha na cluicheadairean meileòidein agus giutàr as fheàrr ann an saoghal folc an là an-diugh!

Tha Tim a’ bruidhinn gu neo-fhoirmeil ris na bhios an làthair seach a bhith a’ toirt searmon dhaibh ach ’s e an ceòl a bhios e a’ cluich a tha cho tarraingeach dhan fheadhainn a bhios an làthair.

“One of the world’s greatest melodeon players” (Mike Harding BBC Radio 2)