Stornoway, Quebec

Thur 30 Mar - Sat 1 Apr

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Image credit: Lawrence Winram Photography

Stornoway, Quebec
PREMIERE production ann an com-pàirteachas leis An Lanntair

Tha Theatre Gu Leòr a’ toirt am Western Gàidhlig ùr aca, Stornoway, Quebec, do luchd-èisteachd air feadh Alba, a’ tòiseachadh le world premiere ann an Steòrnabhagh fhèin.

Air a stèidheachadh ann an Quebec ann an 1888, tha stoirm sneachda air còignear a ghlacadh ann an taigh-òsta iomallach. Nam measg tha Dòmhnall Moireasdan, agus cuideachd tè a tha air a thòir. Bha Moireasdan ainmeil air feadh Canada mar eucoireach, ach don choimhearsnachd aige fhèin, Leòdhasaich anns na bailtean beaga taobh sear Quebec, b’ e gaisgeach a bh’ ann.

A’ tighinn às a dhèidh tha Màiri NicNèill, bounty hunter à Barraigh o thùs a tha a’ cheart cho measail air drama is a tha i coimeasach le gunna. Tha eachdraidh eadar an dithis, agus rudan ri rèiteachadh.

Air a bhrosnachadh le sgeulachdan mun eucoireach ainemeil Dòmhnall Moireasdan, ’s e dealbh-chluich ùr a th’ ann an Stornoway, Quebec le Calum L.MacLeòid, a fhuair am PSS New Gaelic Playwrights’ Bursary, air a stiùireadh le stiùiriche ealain Theatre Gu Leòr, Muireann Kelly. Bidh ceòl beò na lùib, agus ceithir cànain le fo-thiotalan: Gàidhlig, Beurla, Québécois agus BSL.

————————————————————————————————————————

Theatre Gu Leòr brings their new Gaelic Western, Stornoway, Quebec, to audiences across Scotland, including an historic world premiere in Stornoway itself.

Set in Quebec in 1888, a snowstorm traps five people in a remote saloon. One of them, Donald Morrison, is a man on the run. To some, he is one the most wanted outlaws of his day but to this close-knit community of Gaelic migrants from Lewis, he is one of their own.

Hot on his heels is badass Barra woman, Màiri MacNeill, a whisky-fuelled, pistol-slinging, bounty hunter. She has a history and a score to settle.

Inspired by tales of the infamous Mégantic outlaw, Donald  Morrison,  Stornoway, Quebec is a brand new play from recipient of PSS New Gaelic Playwrights’ Bursary, Calum L.MacLeòid and directed by Theatre Gu Leòr’s artistic director, Muireann Kelly. It features live music and is performed in four languages with subtitles: Scottish Gaelic, Québécoise, English and BSL.