The Seer

Dis 22 Ògmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Is e obair-ciùil a tha san ‘The Seer’ a chaidh a choimiseanadh le Fèis Rois, is a chaidh a thaisbeanadh airson a’ chiad uair aig Celtic Connections san Fhaoilleach 2017.  Tha an ceòl a’ comharrachadh beatha agus fàidheadaireachd Coinnich Odhair, am Brahan Seer, fàidh on 17mh a chuir seachad a’ mhòr chuid de bheatha air Taobh Sear Rois.

Luchd-cluich:
Lauren NicColla – fidheall
Mairearad Green – maileòidian, pìob-chiùil
Megan NicEanraig – fidheall, piàna, seinn
Seumas Mac an Tòisich – druma, percussion
Anna Massie – giotàr, mandolin
Raonaid Newton – seinn, clàrsach, viola