The Nutcracker

Dimàirt 11 & Diciadain 12 Dùbhlachd

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Gus airgead a thogail airson Action for Children Eilean Siar.

Tha an oidhche a’ tuiteam agus an dèidh cuirm na Nollaig am bliadhna, tha Bean an taighe ag atharrachadh gu bhith na sìthich! Thig còmhla rithe air turas gu tìr nan aisling far an tig thu aghaidh ri aghaidh ri bleideagan sneachd a bhios a’ dannsa, ainglean loinnireach agus nithean annasach bho thìrean cèin. Is e buidheann dannsa amaitearach a tha ann am Ballet Hebrides stèidhichte air Eilean Leòdhais. Tha sinn a’ cur fàilte air dannsairean bho iomadh suidheachadh agus le comasan eadardhealaichte bho fhìor luchd-tòiseachaidh gu feadhainn a bha nam proifeiseantaich.