Testimony from the Rocks: Teisteanas bho na Creagan

9 MÀRT – 30 MÀRT

‘S e Prògram Maighistearachd aig Colaiste Ealan Dhùn Èideann, Oilthigh Dhùn Èideann, a tha ann an ‘Art, Space + Nature’ (ASN), a tha a-nis sa 14mh bliadhna. Th airis air an ùine sin, tha e air aithne a chosnadh mar phrìomh chùrsa eadar-nàiseanta airson Ealan agus An Àrainneachd.

Tha TEISTEANAS BHO NA CREAGAN na thaisbeanadh de fhreagairtean mun chruth-tìre fiosaigeach agus chultarail nan Eilean Siar, an dèidh rannsachadh a chaidh a dhèanamh an-uiridh. Tha an obair, a rinneadh le ceithir deug oileanach eadarnàiseanta, a’ gabhail a-steach raon de mheadhanan, nam measg fiolm, ìomhaigh agus suidheachadh.