Speuran Dorch aig Ceann a’ Ghallain

Dil 11 agus Dil 18 Gear

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Bidh dà thachartas co-cheangailte ris an fhèis aig Ceann a’ Ghallain, aig fìor cheann iar-thuath Bhreatainn.  Air 11 Gearran, gheibhear sealladh iongantach air an adhar tron oidhche le John Brown, Reul-eòlaiche Rìoghail na h-Alba. Agus air 18 Gearran bithear a’ cumail feasgar leis an neach-ealain à Glaschu Natalie Marr, a’ sgrùdadh cudromas fèin-fhiosrachaidhean mothachaidh de dhorchadas. 

Coinnichibh aig an Edge Cafe, aig Ceann a’ Ghallain– ma bhios an aimsir freagarrach – airson tachartas air a’ bhlàr a-muigh le teine mòr a’ dol.  Thoiribh leibh aodach blàth, dìonach agus brògan math làidir!