Snow White and the seven dwarfs

Diar 6 - Dis 8 An Dùbhlachd

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Is e seo an tachartas as annasaich am bliadhna le dannsa bheothail, aodach rionnagach, òrain iongantach agus mòran compàirteachaidh bhon luchd-amhairc. Agus a’ Bhanrigh as aingidh, am Prionnsa as bòidhche agus na troichean as tarraingiche, bidh sibh uile air ar dòigh leis an riochdachadh draoidheil seo!