Simon Evans: Genius

Dil 1 An Giblean

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Bho bha e na bhalach beag, cha robh Evans airson càil eile a dhèanamh ach a bhith aithnichte leis an t-saoghal mar dhuine sàr-chomasach.  Cha deach leis, fhathast.  Tha coltas ann nach eil mòran ùidh aig an t-saoghal ann an sàr-chomasan sam bith, gun ghuth air comasan Evans.  Le ar n-aire air rudan faoine, tha sinn a’ leigeil leis an uidheamachd chlasaigeach de ghràmar, loidig agus briathrachas a bhith na laighe air an dìochuimhneachadh ann am preas nam mothachaidhean a’ meirgeadh gu dath àillidh a bhiodh a’ coimhead math air Instagram. Ach dè nì sinn leotha?   Hmmmm…..

‘Super-sharp wit’ (Time Out).

‘Please clap’ (Jeb Bush).

‘A masterclass in socio-political comedy…The Show is called Genius. It comes very close’ ***** (The Scotsman)

“reliably funny and refreshingly intelligent” **** (The Times)