Sgeulachdan mun Chagailt còmhla-ri Donald S Murray / Fireside Stories with Donald S Murray

Thurs 28 Apr

Thig nar cuideachd an tac an teine far an cuir sinn seachad an oidhche a’ seanachas ri Donald S Murray. Bidh e ag aithris cuid de na sgeulachdan aige agus ag iarraidh air daoine an sgeulachdan fhèin innse.
Bidh fàilte air a h-uile duine a thighinn ann is sgeulachdan a roinn, ged traidiseanta no os-nàdarrach, fìor no faoin. Bidh sinn a’ bruidhinn gu sònraichte mu sgeulachdan a tha a’ buntainn ri Bradhagair is Àrnol fhèin, ged mu dheidhinn charactaran na sgìre no cò às a thàinig ainmean-àite. Bidh teatha, cofaidh, sgonaichean agus craic gu leòr ri fhaotainn.

Come and join us for an evening by the fireside, sharing stories with Donald S Murray. Donald will be sharing some of his stories as well as inviting everyone to share their own, whether traditional or supernatural, fact or fiction. We’ll spend time discussing stories from Bragar and Arnol in particular, whether about local characters or where place names came from. With plenty tea, coffee, scones and craic.