Scotland Week: Dual Performance – Fèis Eilean an Fhraoich

Weds 27 Nov

Dual, from Fèis Eilean an Fhraoich, perform as part of Scotland Week on An Lanntair’s Cafe Bar Stage.