Club Dràma Disathairne

TRO THEIRM NA SGOILE

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Cuidichidh na clasaichean seo, a bhios làn spòrs, a’ chlann is na daoine òga ann a bhith a’ leasachadh sgilean ann an ullachadh agus coileanadh. Tro theirm na sgoile a-mhàin bidh iad air an cumail ann an talla agus seòmar coimhearsnachd An Lanntair.