Fèisean Geamhraidh Alba: Farpais Cheist Albannach

Disathairne 26 Faoilleach

Am bliadhna bidh sinn a’ cuimseachadh air farpais cheist a bhios iomchaidh do theaghlaichean, a’ cur cheistean mu nithean a bhuineas do dh’Alba.

Faodaidh suas gu còignear a bhith sna sgiobaidhean. Clàraich do sgioba le alex@lanntair.com

An dèidh na farpais cheist bidh ceòl beò sa bhàr.