Fèisean Geamhraidh Alba: Ceòl Raibeart Burns

Dihaoine 25 Faoilleach

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

An àite nan tachartasan àbhaisteach air oidhche Burns, tòisichidh am feasgar le tachartas a mhaireas uair a-thìde de cheòl Raibeart Burns air a lìbhrigeadh leis a’ chòmhlan teud aig Niall Johnston agus còisir Sgoil MhicNeacail.