Move ~ Gluasad

Dis 30 Ògmhios

Is e saothair mhòr ùr sa thèatar a tha ann am Move ~ Gluasad sa Ghàidhlig, Beurla agus cànain eile leis an neach-theatar Julia Taudevin, a tha air duaisean a bhuannachadh, le co-obraichean Màiri Mhoireastan agus Anna Porubcansky, a’ sgrùdadh cuspairean mar imrich agus call; call ar luchd-gràidh, call dachaigh, call dearbh-aithne, call creideimh agus call co-fhaireachdainn do dhaoine eile.
Thig còmhla ri Julia, Màiri agus Anna airson taisbeanadh ullachadh, an dèidh a bhith fad seachdain ag ullachadh ann an Talla Coimhearsnachd Ùig; bidh taisbeanadh dheth ann an Talla Coimhearsnachd Ùig air Dihaoine 29 Ògmhios. Tuilleadh fiosrachaidh aig www.sruth-mara.com.