Let’s Talk – Trì òraidean mu shlàinte inntinn

Dic 24 Dàmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Sreath de dh’òraidean is fòraman conaltraidh mu shlàinte inntinn a’ dèiligeadh ri cuid de na cuspairean a tha dlùth do chridhe dhaoine òga a tha fuireach sna h-eileanan san là an-diugh, a’ coimhead ri cùisean bodhaig is dearbh-aithne agus obair inntinn. Bidh trì òraidean an-asgaidh air Diciadain 24 Dàmhair le Danni Gordon bhon Phròiseact Chachi Power, Lilly Asch bho RealTalk agus Heather Baillie. Nach bruidhinn sinn mu rudeigin eile.