Air Rothairean le Clò Hearach

Disathairne 20mh Giblean

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

An Lanntair is delighted to announce the return of the annual Harris Tweed Bike Ride!

Uaireannan cuiridh tu tòrr fallas tromhad an uair a bhios tu air a’ bhaidhsagail.  Tha seo buileach fìor ma bhios tu air do chòmhdach ann an clò mar neach bho àm Bhictòria.  Na gabh dragh!  Tha a’ chuairt bhliadhnail againn timcheall a’ bhaile gu math càilear le trì àiteachan ann far am faodar stad agus fois agus biadh fhaighinn.  Uaireannan marag dhubh, uaireannan sine.  A h-uile càil air a dhèanamh a rèir an lagha.

Agus dìreach mar a bhios a’ tachairt aig an Tour de France bidh an neach as fheàrr a bhios air èideadh a’ faighinn Le Maillot Jaune no An Geansaidh Buidhe, air fhighe a dh’aon ghnothaich airson seo.  Bidh an neach as òige a’ faighinn an Geansaidh Geal.  Bidh iad seo sna teaghlaichean mar chuimhneachain san àm ri teachd.

If you don’t own your own tweed you can try on some Harris Tweed from the HTA collection – all available at a table in the An Lanntair foyer.

Ticket price includes tea and a scone at the end of the ride.

BYOB (Bring your own bicycle).

This event is part-financed by the Scottish Government and the European Community Outer Hebrides LEADER 2014-2020 programme.