Clas Gaelic

Dimàirt

Ma tha thu airson leasachadh na sgilean Gàidhlig agad ann an dòigh spòrsail, neo-fhoirmeil thig chun an Lanntair, air Dimàirt aig 5f. Chan eil diofair dè an ìre aig a bheil do sgilean còmhradh, bi fàilte bhlàth oirbh uile. Tha na clasaichean saor an asgaidh.