Fosgladh Taisbeanadh Las Atharrachadh/Ignite Change

Dih 12 Dàmh

Ann an Gaileiridh An Lanntair bidh taisbeanadh de dh’obair a chaidh a chruthachadh agus ullachadh le daoine òga ionadail leis an ainm Las Atharrachadh/Ignite Change. Bheir seo an cothrom do luchd-ealain òga (fo aois 27) an obair a thisbeanadh ann an suidheachadh poblach. Feumaidh na nithean a bhios iad a’ taisbeanadh freagairt air cuspair na Fèis ‘Atharrachadh’. Faodaidh seo a bhith air a mhìneachadh leis an luchd-ealain ann an dòigh sam bith a bhios iad a’ meas iomchaidh agus ann an riochd no meadhan sam bith. Is e an ceann-là dùnaidh airson an taisbeanaidh Disathairn 22 Sultain.
Cuir fios gu Ella air ella@lanntair.com airson tuilleadh fiosrachadh.