Feasgar a’ Mhaidhc Fhosgailt

Dim 23 Dàmh

Tha na h-eileanan seo luma làn dhaoine òga a tha nan sàr luchd-ciùil. Tha Las air a bhith a’ tabhann Seiseanan Mhaidhc Fhosgailt uair sa chola deug fad an t-samhraidh. Tha sinn air mòran dhaoine òga le tàlant mìorbhaileach fhaicinn a’ cluich sa phrìomh ghaileiridh againn agus a-nis tha thìde aca a bhith air a’ phrìomh stèidse. Bidh steath de dhaoine òga comasach a’ cluich sa phrìomh thalla nam measg Niamh Nic a’ Ghobhainn, Còmhlan Ceilidh MhicNeacail agus eile.