Còmhlan Eòghainn Mhic an t-Saoir

Diar 8 Lùn

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Pròiseact ciùil eadar-nàiseanta, a’ gluasad crìochan ceòl folc an là an-diugh. Ceathrar bheothail le diofar  innealan-ciùil, air an stiùireadh le Eòghainn Mac an t-Saoir a b’ àbhaist a bhith mar phrìomh sheinneadair

Southern Tenant Folk Union. Tha comas air leth aig Eòghainn a bhith a’ sgrìobhadh òrain ann an diofar stoidhlean agus le diofar innealan-ciùil.  Tha an clàr as ùire aige Road Junkie a’ nochdadh cheanglaichean inntinneach eadar Alba agus Quebec.