Dileab 24 – Leverhulme – Stornoway Primary

Thur 14 March

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Tha sgoilearan bho chlasaichean 6 & 7 na Gàidhlig aig Bun-sgoil Steòrnabhaigh air ais air an àrd-ùrlar le Dìleab 2024:  Leverhulme.  Bidh iad a’ dol air ais ceud bliadhna gus sùil a thoirt air eachdraidh a’ bhaile aig an àm agus abair gu bheil iad air bhioran an dràma a thoirt dhan Lanntair.  Àm air leth inntinneach ann an eachdraidh ar n-eileanan agus dràma gu leòr ri fhaicinn. Tha an scriobt air a sgrìobhadh le Alasdair MacLeòid agus Seonag NicFhionghuin agus bu chòir tiogaidean fhaighinn cho luath ’s a ghabhas.

Tha an tachartas seo air a chur air dòigh le Roinn an Fhoghlaim aig Comhairle nan Eilean Siar le com-pàirteachas bho Fhèisean nan Gàidheal agus taic maoineachaidh bho Riaghaltas na h-Alba.

Pupils from classes 6 & 7 Gaelic Medium at Stornoway Primary school are getting stage ready again for Dìleab 2024: Leverhulme.  Pupils will take you back one hundred years to look at a particularly interesting time in the history of the island and town and it promises to be a drama packed evening.  The script has been written by Alasdair MacLeod and Joan MacKinnon and tickets should be purchased as soon as possible as it promises to be a fantastic event showcasing the talent of the pupils.

The event has been organised by the Department of Education, Skills and Children’s Services at Comhairle nan Eilean Siar with partnership from Fèisean nan Gàidheal.  The Scottish Government have provided funding to bring Dìleab 2024 to fruition.