Cuairt nan Òran

Fri 14 Oct

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

Join Liam Ò Maonlaì, Alana MacInnes & Kathleen MacInnes for an evening of Gaelic music and song from both sides of the Irish Sea.

Tha sinn toilichte innse gum bidh cuiream Cuairt Nan Òran a toirt Liam Ó Maonlaí, ceòladair ainmeal à Èirinn, ri chèile le Kathleen NicAonghais agus Alana NicAonghais à Uibhist a Deas airson oidhche sònraichte de cheòl is òrain Ghàidhlig. Bidh an triùir seo a toirt bho gach taobh de chuan Èirinn airson iomradh is cliù a thoirt do chultar na Gàidhlig a tha beò eadar Alba is Èirinn.

Irish Multi-instrumentals, Liam Ó Maonlaí (Hot House Flowers) joins Gàidhlig singer Kathleen MacInnes and piper & flutist Alana MacInnes from South Uist for this special Cuairt nan Òran performance. This trio will give and take from both sides of the Irish Sea to compare and celebrate Gaelic music; the tunes and songs which make up our great Celtic culture shared between Scotland and Ireland.