Co-labhairt Gnìomhachasan Cruthachail

Dis 20 Dàmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha sinn a’ cur air adhart Co-labhairt le luchd-ealain agus luchd-proifeiseanta às an earrann chruthachail bho iomadh ceàrn. Bidh rud ann dhan h-uile duine le sgilean cho eadar-dhealaichte ri seudaireachd agus geamannan agus teicneòlas. Thigibh is cluinnibh sgeulachdan mu shoirbheachas. Aig deireadh an là bidh pannal conaltraidh ann far am bithear a’ deasbad mu na nithean matha is dona a thaobh an òigridh, mu bheatha air eilean, leis an tiotal ‘I’m an Islander, Get Me Out of Here!’