Chris Stout & Catriona Mackay

Diar 26 Gibl

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

photo by Kris Kesiak

Tha e doirbh a chreidsinn nach eil ach dithis air an àrd-ùrlair fhad ’s a tha an dithis iongantach seo a’ snìomh an slighe tro sheallaidhean fuaim agus ciùil a tha air leth sìmplidh.  Tha Chris agus Catriona gu saoghal ciùil an là an-diugh.

Nominated for Best Duo at the BBC Radio 2 Folk award 2018