Catriona Murray story sharing session (bilingual)

Tue 22 Nov

Thig nar cuideachd aig Ionad Coimhearsnachd Bhreascleit, far am bi sinn a’ seanchas ri Catriona Mhoireach. Bidh Catriona gar stiùireadh tro iomadh chuspair os-nàdarrach agus sgeulachdan de gach seòrsa bhon choimhearsnachd. Bhiodh e fìor mhath na sgeulachdan agaibh pèin a chluinntinn, ged mu dheidhinn nan sìthichean, taibhsean, daoine no rudan èibhinn a thachair anns a’ choimhearsnachd- rud sam bith! Bidh fàilte bhlàth romhaibh. Nach tig sibh a-steach airson cupan?

Join Catriona Murray at Breasclete Hall for an evening of story sharing, where she will guide us through discussions on the various sides of the supernatural, as well as other local tales. Come along for a cuppa and a blether. We will be inviting people to share local stories, whether about ghosts, spirits, the sìthichean or any other interesting or funny local tales.