Catrin Finch agus Seckou Keita: Òraid is Ceistean

Dis 22 Ògmh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Bidh a’ bhan-chluicheadair clàrsaich Cuimreach Catrin Finch ’s an cluicheadair kora à Senegal Seckou Keita a’ bruidhinn ron chonsairt aca aig An Lanntair, ag innse mun com-pàirteachas. Innsidh iad mun sgeula air cùl an clàr SOAR, a chaidh a stèidheachadh air imrich na h-iolaire-uisge a bhios a’ dol eadar costa Siar Afraga agus inbhirean na Cuimrigh.