Breabach (Uig Community Centre)

Thur 23 June

Book Tickets Online

Call: 01851 708 480

‘S iad aon de na còmhlanan-ciùil folk as sgileil agus cruthachail an Alba a th’ ann am Breabach. Stèidhichte an-diugh an Glaschu ach le freumhan sna h-Eileanan is a’ Ghàidhealtachd, tha Breabach a’ cur toinneamh air an dà shnàth sin le ceòl a tha traidiseanta agus ùr-ghnàthach araon. ‘S iad; Megan Henderson (Fidheall, Seinn, Dannsa-Ceum), James Lindsay (Beus Dhùbailte, Seinn), Calum MacCrimmon (A’ Phìob Mhòr, Feadag, Bouzouki, Seinn), Conal McDonagh (A’ Phìob Mhòr, Feadag, Seinn) and Ewan Robertson (Giotàr, Seinn, Cajon).

‘S e sreath de thachartasan ùra Gàidhlig a th’ ann an Cuirmean sna Coimhearsnachdan, a chur An Lanntair air bhonn le taic bho Bhòrd na Gàidhlig. Nì an sreath seo gàirdeachas air ar cànan agus ar cultar tro chuirmean le òrain Ghàidhlig is ceòl pìoba, òraidean, cèilidhean is iomadh rud eile. Thèid tachartasan a lìbhrigeadh ann an Gaidhlig agus ann an coimhearsnachdan dùthchail air feadh Eilean Leòdhais, agus mar sin bidh sàr-ealain ri fhaotainn dha barrachd dhaoine.

____________________________________________________________________________

Securely ranked among Scotland’s most skilled and imaginative contemporary folk acts, Breabach unite deep roots in Highland and Island tradition with the innovative musical ferment of their Glasgow base. Breabach are; Megan Henderson (Fiddle, Vocals, Step Dance), James Lindsay (Double Bass, Vocals), Calum MacCrimmon (Bagpipes, Whistle, Bouzouki, Vocals), Conal McDonagh (Bagpipes, Whistle, Vocals) and Ewan Robertson (Guitar, Vocals, Cajon).

Cuirmean sna Coimhearsnachdan is a new series of Gaelic events, organised by An Lanntair with support from Bòrd na Gàidhlig. This series celebrates Gaelic language and culture through concerts with Gaelic song and pipe music, lectures, cèilidhs and everything in between. Events will be delivered in Gaelic and in rural communities throughout Lewis in the hope that the arts can be enjoyed by more people!