Heb Celt 2019 – Eadar Eileanan

Dis 20 Iuch

Tha Eadar Eileanan air ais! Tha an fheadhainn a bha an sàs sa cho-obrachadh ciùil seo eadar Arcaibh, Sealtainn agus Innse Gall a’ tilleadh airson sàr chuirm de dh’obair a chaidh a choimiseanadh a dh’aon ghnothaich. 

Bidh Uilleam Caimbeul à Leòdhas, Arthur Nicolson à Sealtainn agus Kris Drever à Arcaibh cuideachd a’ foillseachadh an sgilean sgrìobhadh òrain – sàr chuirm air am bi tòrr iarrtas.    

Tha am pròiseact seo a’ faighinn taic airgid bho Riaghaltas na h-Alba agus Prògram Leader na h-Eòrpa 2014-2020.

Between Islands


https://www.facebook.com/betweenislands/