Obair Còmhlain

Gach Diluain gu 17 Dùbh

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Am bi thu a’ cluich beagan air a’ ghiotàr/bass/drumaichean/meurchlàr/seinn agus tu airson a bhith a’ cluich ceòl as caomh leat còmhla ri daoine eile?

A bheil thu airson còmhlan a thòiseachadh agus feumach air taic airson sin a dhèanamh?

Thig a dhèanamh beagan fuaim agus faigh comhairle bho Pete Fletcher, an Riochdaire Ciùil.

Airson aoisean 13-18.