Art Carmaig & Caraidean

Disathairne 21 An t-Iuchar

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Tha Art air grunnan chlàran fhoillseachadh leis fhèin agus nam measg tha Buanas a chaidh fhoillseachadh ann an 2017. Ged a tha cha mhòr 30 bliadhna air a dhol seachad on dh’fhoillsich e clàr eile, tha e a riamh air a bhith mar aon de na seinneadairean Gàidhlig air a bheil daoine air leth dèidheil, agus san eadar-ama tha e air clàran fhoillseachadh còmhla ris na còmhlain Mac-talla agus Cliar a thuilleadh air a bhith mar aoigh air grunnan CD eile.  Bidh e cuideachd a’ seinn aig cuirmean, cèilidhean agus fèisean cho math ri bhith tric air telebhisean agus rèidio.

 

Às a dhèidh bidh Club Night- tiocaidean rim faighinn air leth