An Gruffalo/Bioran

Diciadain 28 An t-Samhain

Ceannaich Tiocaidean

Fòn: 01851 708 480

Two 20 minute classic cartoon tales in Gaelic.  Free for playgroup bookings!

An Gruffalo (The Gruffalo)

Lean turus na luchaig, a’ choill nan cno. Le sionnach, is nathair ‘san Gruffalo.

Bioran (Stick Man)

Tha “Bioran” a’ leantainn athair teaghlach de bhiorain, ‘s e a’ strì air turas thar mhìltean gus faighinn dhachaigh ann an àm airson na Nollaig.

Tha am Bioran a’ còmhnaidh ann an craoibh sa choille, le Bean Biorain a gràidh agus an triùir bhiorain chloinne. Ach ‘s e saoghal cunnartach a tha aig a’ Bhioran. Tha cù ag iarraidh cluich leis agus tha eala ag iarraidh nead a dhèanamh leis. Tha e fìù’s a’ tuiteam dhan teine! Leanaidh sinn slighe riaslach a Bhiorain ‘s e a’ tilleadh gu craoibh an teaghlaich.