Alasdair Whyte: Maim-Slè

Wed 25 May

Alasdair MacIlleBhàin à Muile (Tosgaire na Gàidhlig 2019 & 2020) a’ gabhail cuid de na h-òrain as fheàrr leis agus a’ còmhradh ri Agnes Rennie (Tosgaire na Gàidhlig 2021) mun leabhar ùr aige, Maim-slè.

San leabhar ùr seo de bhàrdachd agus rosg, tha Alasdair a’ rùrachadh cor na Gàidhlig, fèin-aithne agus so-sheasmhachd am fochair ealain ùr le Alice NicBhatair. ’S e an leabhar seo an treas meur de cho-obrachadh eadar Theatre Gu Lèor agus an còmhlan WHYTE is e dlùth-cheangailte ri dealbh-chluich, Maim (2020), agus clàr-ciùil, cuideachd don ainm Maim (2021). Gabhaidh Alasdair cuid de na h-òrain traidiseanta a tha aig cridhe an leabhair, a thuilleadh air òran no dhà às an sgìreachd seo fhèin.Alasdair C. Whyte from Muile/Mull (Scottish Government Gaelic Ambassador of the Year 2019 & 2020) singing some of his favourite songs and discussing his new book, Maim-slè. For this unique event, Alasdair will be joined in conversation by Agnes Rennie (Scottish Government Gaelic Ambassador of the Year 2021).

Maim-slè is a book of new writing in Gaelic and English exploring language shift, sustainability and identity. Commissioned by the Glasgow-based theatre company Theatre Gu Lèor, it features: excerpts from the critically-acclaimed theatre production Maim (2020) and the album Maim (2021) by the band WHYTE; new poetry and prose; and original artwork by Alice Louise Watson. Maim-slè – a Gaelic phrase from Muile/Mull – means ‘when the water comes suddenly’. Alasdair will sing some of the traditional songs that inspired the book, as well as a song or two with some very local connections.

‘The territory is familiar from productions like ‘The Cheviot, the Stag and the Black Black Oil’ but the current ecological crisis and the specificity of the material drawn from the author’s native Mull frames it in a profound and fresh way.’ – Meg Bateman

It brings a sudden flash of significant cultural history to light for these benighted times.’ – Aonghas Pàdraig Caimbeul

‘Tha maim-slè air ar crathadh, is tha e mar fhiachaibh òirnn èisteachd.’ – Cathy NicDhòmhnaill