2023 Highland Art Prize – Gaelic-medium Exhibition Tour

Thur 19 Oct

Image used: North Beach, Iona/An tràigh a tuath, Ì by Robert Kelsey (Paisley Art Institute).

An opportunity to hear the thoughts and comments of competition judge Ishbel Murray as she leads a guided tour of the shortlisted artworks that have been entered into the 2023 Highland Art Prize by art organisations from across the Highlands and Islands, in conversation with broadcaster Catriona Murray. Note that this tour will be conducted primarily in Gaelic, together with some English translation where helpful.

Cothrom air beachdan is molaidhean a’ bhritheimh, Iseabail Mhoireach, a chluinntinn agus i a’ stiùireadh na cuairte den obair-ealain air a’ gheàrr-liosta, a tha air an cur a-steach gu Duais Ealain Na Gàidhealtachd 2023 le buidhnean ealain bho air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, ann an còmhradh leis chraoladair, Caitrìona Mhoireach. Thoiribh an aire gum bi a’ chuairt seo air a coileanadh sa mhòr-chuid ann an Gàidhlig còmhla ri eadar-theangachadh gu Beurla mar a bhios iomchaidh.