Steaphanaidh Chaimbeul : An Raga

Gàidhlig P3/4

Bidh Eàirdsidh a siubhal an t-saoghal mhòr air a’ bhaidheagal aige. Ach tha aon rud sònraichte aige – raga draoidheil. Tha an sgiorradh seo gar toirt bho na h-Eileanan siar gu Paris agus air adhart gu New York far a bheil tòrr airgead air a thabhainn do dh’Eàirdsidh airson an raga. Ach an toir e seachad e? Dìomhaireachd còmhla leis an ùghdair, an seinneadair agus an ceòladair Steaphanaidh Chaimbeul

‘An Raga’ is the story of Eairdsidh and his magic rag. Earidsidh is a tramp who travels the world on his bicycle, and this amazing and mysterious journey takes him from Harris to Paris and on to New York, where he is offered a fortune in return for his rag. But will Eairdsidh exchange his magic rag for mere money? The author, singer and musician Steaphanaidh Chaimbeul, will lead you on a wonderful far-travelled journey.

Available in your school on Thurs 7 or Fri 8 November 2019. 

Contact our Education and Outreach team on 01851 708493 to find out more or to book.

Faclan Òga events are supported by GLAIF (Gaelic Language Act Implementation Fund) and Scottish Book Trust through Live Literature.