Marie C. NicAmhlaigh : Mo Granaidh agus an Losgann MÒR

Gàidhlig P3/4

Canaibh hallò ri Benji an caractar beag a tha ag innse an sgeulachd bheag laghach seo dhuinn agus tha iomadach rud neònach agus iongantach a tachairt nuair a thig Granaidh air saor‑laithean agus thig i tarsainn air losgann. Tha Granaidh ag aisling gun d’fhuair an losgann a‑steach dhan taigh agus gun dh’ith e am biadh gu lèir agus gun dh’fhas e nas motha agus nas motha.  Chruthaich Marie an sgeulachd às dèidh dhi coinneachadh ri losgann nuair a bha i thall anns an Òlaind còmla ri teaghlach.
Innsidh i dhuibh mu na rudan inntinneach a chunnaic i thall an sin – tiuilipean, càise, baidhsagalan, muilnean gaoithe, claisichean-uisge  clogs agus losgannan.  Tha spòrs ann cuideachd a’ cluich geama sìmplidh le facail agus bàlaichean.

Say hello to Benji the little character who narrates this lovely little story for us with strange and unusual goings on when his Granny comes to visit and she sees a frog. Granny is dreaming about the frog getting into the house and eating everything and growing bigger and bigger. Marie created the story from an encounter with a frog when visiting family in Holland.  She’ll tell you about all the interesting things she saw over there – tulips, cheese, bicycles, windmills, canals, clogs and of course frogs!  There’s also fun to be had playing a simple game with words and balls.

Tarbert Library Tues 5 Nov, 10am – 11am

Sgoil an Taobh Siar Tues 5 Nov, 1.15pm – 2.15pm

Tong Primary school, 11am – 12pm

Available for one other school booking Wed 6 Nov pm

Contact our Education and Outreach team on 01851 708493 to find out more or to book.

Faclan Òga events are supported by GLAIF (Gaelic Language Act Implementation Fund) and Scottish Book Trust through Live Literature.